082-841-6945, 081-872-1215 507/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 08:30 น. – 17:30 น.
IMG-LOGO
หน้าหลัก / เงื่อนไข-ข้อตกลงการเช่ารถ

เงื่อนไข-ข้อตกลงการเช่ารถ

เงื่อนไข-ข้อตกลงการเช่ารถ

 • ผู้เช่าจะต้องชำระค่ามัดจำ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองรถเช่า โดยบริษัทจะคืนค่ามัดจำให้ในวันที่คืนรถ หลังจากที่มีการตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เช่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีใบขับขี่สากลหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่หน่วยงานราชการออกให้
 • ราคาค่าเช่าต่อวัน เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ผู้เช่าต้องส่งคืนรถเช่าพร้อมน้ำมันเท่ากับที่ได้รับไปในวันที่ส่งมอบรถ มิฉะนั้นผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บค่าน้ำมัน หรือหักค่าน้ำมันที่ขาดจากเงินประกันได้ทันที โดยผู้เช่าต้องเติมน้ำมันตรงตามชนิดที่กำหนดไว้
 • การนับเวลาในการเช่ารถ จะนับจากเวลาที่รับรถไปอีก 24 ชั่วโมง จึงนับเป็น 1 วัน ผู้เช่าต้องส่งคืนรถตรงตามเวลาที่ตกลง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ โดยหากไม่สามารถคืนรถได้ตามเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดคืนรถ ซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ปฏิเสธการขยายระยะเวลาเช่าดังกล่าวได้โดยไม่ถือว่าผิดสัญญา
 • กรณีที่คืนรถช้า คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 100 บาท หากเกิน 7 ชั่วโมงขึ้นไป คิดราคาเต็มวัน
 • รถช่ามีประกันภัยชั้น1 ในกรณีที่รถเช่าเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที และผู้เช่าตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก โดยเป็นไปตามเหตุและผลและกรณีดังต่อไปนี้ ก. กรณีเกิดอุบัติเหตุ หากผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ข. กรณีเกิดอุบัติเหตุ หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย (ค่าเสียหายส่วนแรก) เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ยกเว้น กรณีเกิดความเสียหายหนักจนเกินกว่าความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสูญหาย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย ส่วนที่เกินความคุ้มครองนั้น
 • ในกรณีที่ยางรถยนต์รั่ว ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมปะยางก่อนส่งคืนรถ
 • ผู้เช่าต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ หากมีความเสียหายใดๆเพราะเหตุดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
 • หากผู้เช่าขอคืนรถก่อนกำหนดคืนรถ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเช่าให้ทุกกรณี
 • ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์ที่เช่าไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ หรือไปประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ห้ามนำรถยนต์ที่เช่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุกสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามใบสั่งและการทำผิดกฎจราจรทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า